Chính sách và điều khoản về dịch vụ

I. CHÍNH SÁCH VỀ BẢN QUYỀN

Chính sách bản quyền của Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc được thiết lập đi kèm với điều khoản sử dụng này. Khách hàng cam kết sẽ không vi phạm việc sử dụng, sao chép hay phân phối bất kỳ nội dung, thông tin nào có liên quan đến hoặc được nêu trong điều khoản sử dụng hoặc chính sách bản quyền của Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc.

 1. Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng tất cả các tài liệu, thông tin và nội dung bao gồm logo, thương hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng, văn bản, hình ảnh, phần mềm, sản phẩm, dữ liệu, dịch vụ, giao diện Website và các tài sản sở hữu trí tuệ khác được Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc công bố trên Website, Ứng Dụng cũng như các Điều Khoản Sử Dụng (gọi chung là (“Thông Tin”) là các tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc giữ quyền cấp phép truy cập thông tin của Cổng thông tin theo Điều khoản này.
 2. Khách Hàng không được phép sử dụng, sao chép Thông Tin hoặc tạo ra các bản phát sinh của Thông Tin lên bất kỳ một phương tiện, trang web hay bất kỳ một tiện ích nào khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc.
II. THÔNG BÁO KHI VI PHẠM BẢN QUYỀN

Trong trường hợp có việc vi phạm bản quyền xảy ra, Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc có quyền (không phải nghĩa vụ) thực hiện một trong các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình:

 1. Gửi thông báo bằng văn bản/email cho Khách Hàng, thông tin Khách Hàng đã và đang vi phạm bản quyền về việc sử dụng, sao chép hay phân phối các Thông Tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc, bằng bất cứ hành động hay phương pháp nào, Khách Hàng phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm bản quyền này.
 2. Khởi kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Khách Hàng phải thanh toán toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc khởi kiện, bao gồm nhưng không giới hạn án phí, bồi thường toàn bộ thiệt hại.
III. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều Khoản Sử Dụng”) được áp dụng cho việc Khách Hàng truy cập và sử dụng dịch vụ được thiết lập trên hệ thống phần mềm Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc dành riêng cho điện thoại di động có thiết lập internet và website www.hongphuc.info, cũng như tất cả các thông tin, chính sách được cung cấp cho Khách hàng trên Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc.

III.1 Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc

Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc cung cấp thông tin và phương tiện do bên thứ ba cung cấp (“Khách hàng Cung Cấp Dịch vụ”) để thực hiện dịch vụ tang lễ… (“Dịch Vụ”) được Khách Hàng (“Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Tang lễ”) yêu cầu thông qua truy cập vào website www.hongphuc.info.vn

III.2 Điều kiện tham gia giao dịch
 1. Khách Hàng khi tham gia giao dịch phải đáp ứng các điều kiện sau (i) đã đủ 18 tuổi trở lên, (ii) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Khách Hàng không được phép tham gia giao dịch trong trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên, trừ trường hợp có trường giám hộ trực tiếp của Khách Hàng đồng ý và tham gia.
 2. Để có thể tạo yêu cầu Dịch vụ tang lễ, Khách Hàng cần tạo tài khoản trên Website www.hongphuc.info.vn và đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại di động . Sau khi hoàn tất việc cung cấp thông tin, Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc sẽ cung cấp cho Khách Hàng một tài khoản cá nhân để Khách Hàng có thể truy cập và quản lý quá trình giao dịch của mình (“Tài Khoản”).
 3. Khách Hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin mà mình kê khai để tạo tài khoản trên website www.hongphuc.info.vn. Trong mọi trường hợp, Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc có quyền xác minh thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp nhưng không có nghĩa là Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc có thể đảm bảo thông tin mà Khách Hàng đã khai là chính xác. Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc sẽ không giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng trong trường hợp Khách Hàng khai không đúng các thông tin mà Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc yêu cầu khi đăng ký.
III.2 Điều kiện tham gia giao dịch
 1. Khách Hàng khi tham gia giao dịch phải đáp ứng các điều kiện sau (i) đã đủ 18 tuổi trở lên, (ii) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Khách Hàng không được phép tham gia giao dịch trong trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên, trừ trường hợp có trường giám hộ trực tiếp của Khách Hàng đồng ý và tham gia.
 2. Để có thể tạo yêu cầu Dịch vụ tang lễ, Khách Hàng cần tạo tài khoản trên Website www.hongphuc.info.vn và đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại di động . Sau khi hoàn tất việc cung cấp thông tin, Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc sẽ cung cấp cho Khách Hàng một tài khoản cá nhân để Khách Hàng có thể truy cập và quản lý quá trình giao dịch của mình (“Tài Khoản”).
 3. Khách Hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin mà mình kê khai để tạo tài khoản trên website www.hongphuc.info.vn. Trong mọi trường hợp, Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc có quyền xác minh thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp nhưng không có nghĩa là Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc có thể đảm bảo thông tin mà Khách Hàng đã khai là chính xác. Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc sẽ không giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng trong trường hợp Khách Hàng khai không đúng các thông tin mà Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc yêu cầu khi đăng ký.
III.3 Hợp Đồng Dịch Vụ giữa Các Bên
 1.  Hợp đồng Dịch Vụ giữa Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc và Khách Hàng được thiết lập khi Khách Hàng tạo Tài Khoản trên website www.hongphuc.info.vn theo bước trên.
 2. Hợp đồng Dịch Vụ giữa Khách hàng Sử dụng Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc được khởi tạo thông qua việc Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Tang lễ tạo yêu cầu cung cấp trên website (“Yêu Cầu”) và được xem là đã ký kết ngay khi Khách Hàng nhận được phản hồi chấp nhận từ Khách hàng Cung cấp Dịch vụ Tang lễ.
III.4 Thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch

Trong trường hợp sau khi đã tạo Yêu Cầu và đã có Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Tang lễ chấp nhận, Khách Hàng muốn thay đổi hoặc hủy bỏ Yêu Cầu, Khách hàng vui lòng liên hệ Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng (“CSKH”) để được hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện.

III.5 Quyền của Khách Hàng

Quyền của Khách Hàng khi đăng ký và sử dụng Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc:

 1. Khách Hàng được Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định về Bảo mật thông tin Khách Hàng;
 2. Khách Hàng được quyền từ chối Dịch Vụ mà không cần đưa ra lý do;
III.6 Nghĩa vụ của Khách Hàng

Ngoài những trách nhiệm ràng buộc giữa hai bên, Khách Hàng đồng ý rằng:

 1. Khách Hàng sẽ cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc khi đăng ký;
 2. Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng Tài Khoản của mình trên hệ thống;
 3. Trong trường hợp Khách Hàng mất hoặc thay đổi thông tin đã đăng ký Tài Khoản Khách Hàng có nghĩa vụ thông báo cho CSKH của Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc để CSKH tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp Khách Hàng quản lý quá trình sử dụng Dịch Vụ của mình. Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp Khách Hàng không thông báo cho Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc dẫn đến việc có bên thứ ba sử dụng Tài Khoản đó của Khách Hàng để thực hiện Yêu Cầu;
 4. Khách Hàng sẽ không sử dụng Tài Khoản không phải của mình để yêu cầu thực hiện Dịch Vụ Tang lễ;
 5. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ những yêu cầu cung cấp Dịch vụ Tang lễ
 6. Khách Hàng sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ khai báo, xác nhận chứng tử, thông tin liên quan đến người mất, cũng như người yêu cầu cung cấp Dịch vụ Tang lễ;
 7. Khách Hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ Tang lễ nhằm mục đích trái pháp luật, bao gồm yêu cầu vận chuyển hoặc lưu trữ bất kỳ hàng hóa bị pháp luật cấm;
 8. Khách Hàng đồng ý chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mà mình cung cấp hoặc bổ sung khi khởi tạo Yêu Cầu;
 9. Khách Hàng không được cố tình bôi nhọa danh dự, vu khống, hoặc bịa đặt những điều làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc;
 10. Khách Hàng sẽ không sao chép, sử dụng các thông tin, nội dung trên website Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc mà không có sự cho phép bằng văn bản của Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc;
 11. Khách Hàng sẽ thanh toán Chi phí theo đúng thỏa thuận;
III.7 Chi phí Dịch Vụ và thanh toán

Chi phí được thỏa thuận theo hợp đồng cụ thể cho từng gói Dịch vụ Tang lễ.

Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;

– CTK: Công ty TNHH Hiệp Thương Ngành Tang Lễ Hồng Phúc

– STK: 0601 4707 2557

– Ngân Hàng Sacombank – CN Bình Thới.

III.8 Xử lý khiếu nại

Khi có bất kỳ khiếu nại gì về chất lượng Dịch Vụ, Khách Hàng vui lòng liên hệ CSKH của Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc để được giải quyết.

Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc sẽ cùng Khách Hàng giải quyết khiếu nại được thực hiện từng bước như sau:

1. Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về chất lượng sản phẩm, dịch vụ;

2. Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về việc mất, hư hỏng sản phẩm không đúng với hợp đồng, Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc sẽ giải quyết theo trình tự các bước bên dưới:

Bước 1: Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc sẽ xác minh vụ sản phẩm, dịch vụ mà Khách Hàng trong vụ việc khiếu nại;

Bước 2: Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc lập biên bản/thỏa thuận giải quyết khiếu nại, trong đó nêu rõ ý kiến các bên, phương thức giải quyết và thời hạn hoàn thành việc giải quyết;

Bước 3: Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc thực hiện cam kết đổi, trả.

3. Luật giải quyết tranh chấp, khiếu nại: Luật Việt Nam.

III.9 Quy định về bồi thường

Chính sách bồi thường thiệt hại:

Nguyên tắc bồi thường căn cứ vào thiệt hại thực tế xảy ra khi thực hiện Dịch Vụ, đồng thời lỗi thuộc về bên nào thì bên đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra.

III.10 Bảo mật thông tin Khách Hàng

Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc đảm bảo giữ bí mật thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Ứng Dụng, cụ thể:

1. Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc sẽ không cung cấp thông tin của Khách Hàng, trừ trường hợp Khách Hàng vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ, vi phạm điều khoản thanh toán.

2. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng được công khai trên website khi Khách Hàng sử dụng Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc, chi tiết như sau:

Nhằm mục đích chăm sóc Khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin: Sử dụng trong phạm vi phục vụ cho việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin: trong vòng mười hai (12) tháng kể từ thời điểm Khách Hàng ngưng sử dụng dịch vụ.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc, cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình website, Khách Hàng có thể chỉnh sửa trực tiếp trên website hoặc liên hệ với CSKH của Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc để được hướng dẫn cụ thể.

3. Các trường hợp Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc có thể sử dụng thông tin của Khách Hàng mà không cần được sự đồng ý trước của Khách Hàng:

Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;

Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;

Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc cam kết sẽ sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau: Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc có thỏa thuận riêng với Khách Hàng về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo; Để cung cấp Dịch Vụ theo yêu cầu Khách Hàng;

Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

4. Khách Hàng có quyền yêu cầu Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Việc yêu cầu được thực hiện bằng email hoặc văn bản.

5. Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách Hàng khi được yêu cầu hoặc Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc sẽ cung cấp cho Khách Hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.

III.11 Giới hạn trách nhiệm

Ngoài các trách nhiệm cụ thể đã được thông tin, Khách Hàng đã hiểu rõ rằng:

 1. Các thông tin, chính sách, dịch vụ được công bố trên Website và/hoặc Ứng Dụng chỉ mang tính chất thông tin tham khảo để Khách Hàng quyết định sử dụng Dịch Vụ.
 2. Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng Website hoặc tải Ứng Dụng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus, các thiệt hại về việc không thể truy cập được các trang thông tin liên lạc khác hoặc phương tiện điện thoại của Khách Hàng bị chậm…
 3. Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ chịu trách nhiệm chính về quá trình và chất lượng của Dịch Vụ Tang Lễ.Trong mọi trường hợp Dịch vụ tang lễ Hồng Phúc không chịu trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc cung cấp Dịch Vụ của Đơn Vị thứ ba nào khác hoặc bất kỳ hành động, thái độ và/hoặc sơ suất nào từ Đơn Vị khác.

Thời gian làm việc

Giờ hành chính

Sáng: 8h - 11h30 

Chiều: 13h30 - 17h30

Hotline 24/7: 0888.955.115

Email: lienhe@hongphuc.info.vn

© 2017 hongphuc.info.vn | Hồng Ân Phụ Mẫu - Phúc Báo Vạn Niên | GPĐKKD số 0314295731 do sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 20-03-2017

Tất cả đều được đăng ký bảo hộ. Nghiêm cấm việc sao chép khi chưa có sự ủy quyền của Công ty.

Logo xác nhận dịch vụ tang lễ hồng phúc